Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác. One half of the world

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác. One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
– Jane Austen –

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác. One half of the world

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghia

Related

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể


Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn. The beauty that addresses itself to the eyes is only the spell of the moment; the eye of the body is not always that of the soul. - George Sand -
Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghia
In "Tâm hồn"

Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử


Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai. Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second. - William James -
Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #thử thách, #WilliamJames, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #thử thách, #WilliamJames, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #thử thách, #WilliamJames, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #thử thách, #WilliamJames, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #thử thách, #WilliamJames, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #thử thách, #WilliamJames, #TrichDanYNghia
In "Cuộc sống"

Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không


Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển. Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow. - Ralph Waldo Emerson -
Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phát triển, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phát triển, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phát triển, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phát triển, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #phát triển, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #phát triển, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghia
In "Công việc"

Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế


Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế lực của người ra lệnh vượt lên trên tất cả những kẻ phục tùng. Power acquired by violence is only a usurpation, and lasts only as long as the force of him who commands prevails over that of those who obey. - Denis Diderot -
Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sức mạnh, #phục tùng, #DenisDiderot, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sức mạnh, #phục tùng, #DenisDiderot, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #sức mạnh, #phục tùng, #DenisDiderot, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #sức mạnh, #phục tùng, #DenisDiderot, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #sức mạnh, #phục tùng, #DenisDiderot, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #sức mạnh, #phục tùng, #DenisDiderot, #TrichDanYNghia
In "Cuộc sống"

Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa… Nói


Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa... Nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tuyệt vời trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối... đó là điều quan trọng đối với tôi. Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me. - Steve Jobs -
Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa... Nói

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #công việc, #lao động, #SteveJobs, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #công việc, #lao động, #SteveJobs, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #công việc, #lao động, #SteveJobs, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #công việc, #lao động, #SteveJobs, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #công việc, #lao động, #SteveJobs, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #công việc, #lao động, #SteveJobs, #TrichDanYNghia
In "Công việc"

Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng. For success,


Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng. For success, attitude is equally as important as ability. - Walter Scott -
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng. For success,

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tài năng, #thái độ, #WalterScott, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tài năng, #thái độ, #WalterScott, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tài năng, #thái độ, #WalterScott, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tài năng, #thái độ, #WalterScott, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tài năng, #thái độ, #WalterScott, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #tài năng, #thái độ, #WalterScott, #TrichDanYNghia
In "Sự nghiệp"

Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc.


Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc. - Khuyết danh -
Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc.

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
In "Tiền bạc"

Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. It is not in


Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves. - William Shakespeare -
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. It is not in

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sinh mệnh, #số phận, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sinh mệnh, #số phận, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #sinh mệnh, #số phận, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #sinh mệnh, #số phận, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #sinh mệnh, #số phận, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #sinh mệnh, #số phận, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
In "Cuộc sống"

Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm. Don’t be


Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm. Don't be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment. - Abigail Adams -
Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm. Don

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hành động, #kinh nghiệm, #AbigailAdams, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hành động, #kinh nghiệm, #AbigailAdams, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hành động, #kinh nghiệm, #AbigailAdams, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hành động, #kinh nghiệm, #AbigailAdams, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hành động, #kinh nghiệm, #AbigailAdams, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #hành động, #kinh nghiệm, #AbigailAdams, #TrichDanYNghia
In "Hành động"

Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời. Love is a spirit of all


Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời. Love is a spirit of all compact of fire. - William Shakespeare -
Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời. Love is a spirit of all

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghia
In "Tình yêu"

Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động. A man is not good or bad for


Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động. A man is not good or bad for one action. - Thomas Fuller -
Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động. A man is not good or bad for

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ThomasFuller, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ThomasFuller, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #ThomasFuller, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #ThomasFuller, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #ThomasFuller, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #ThomasFuller, #TrichDanYNghia
In "Hành động"

Cuộc đời vẫn vậy, nếu nó lấy đi của bạn thứ gì, thế nào nó cũng bù lại cho bạn


Cuộc đời vẫn vậy, nếu nó lấy đi của bạn thứ gì, thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác chỉ là bạn có chịu đi tìm hay không thôi. - Khuyết danh -
Cuộc đời vẫn vậy, nếu nó lấy đi của bạn thứ gì, thế nào nó cũng bù lại cho bạn

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #cuộc sống, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #cuộc sống, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #cuộc sống, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #cuộc sống, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #cuộc sống, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #cuộc sống, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghia
In "Cuộc sống"

Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông làm cho họ cười, còn đàn ông chỉ nhớ những


Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông làm cho họ cười, còn đàn ông chỉ nhớ những người đàn bà làm họ khóc. - Ngạn ngữ Tây Ban Nha -
Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông làm cho họ cười, còn đàn ông chỉ nhớ những

Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #nụ cười, #nước mắt, #NgạnngữTâyBanNha, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #nụ cười, #nước mắt, #NgạnngữTâyBanNha, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #nụ cười, #nước mắt, #NgạnngữTâyBanNha, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #nụ cười, #nước mắt, #NgạnngữTâyBanNha, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #nụ cười, #nước mắt, #NgạnngữTâyBanNha, #TrichDanYNghia
Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #nụ cười, #nước mắt, #NgạnngữTâyBanNha, #TrichDanYNghia
In "Phụ nữ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa