Đồng bào ta gái cũng như trai, trẻ cũng như già cho đến các cháu nhi đồng cỏn

Đồng bào ta gái cũng như trai, trẻ cũng như già cho đến các cháu nhi đồng cỏn

Đồng bào ta gái cũng như trai, trẻ cũng như già cho đến các cháu nhi đồng cỏn con, ai cũng nồng nàn yêu nước, ai cũng hăng hái kháng chiến, ai cũng có gan giết giặc. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #yêu nước, #đấu tranh, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #yêu nước, #đấu tranh, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #yêu nước, #đấu tranh, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: …


Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh

Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh

Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tài năng, #tuổi trẻ, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tài năng, #tuổi trẻ, #HồChíMinh, …


Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #quốc gia, #xã hội, …


Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #quốc gia, #xã hội, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng …


Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với

Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với

Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giáo dục, #học hỏi, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giáo dục, #học hỏi, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai

Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai

Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lao động, #sai lầm, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lao động, #sai lầm, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #lao động, #sai lầm, #HồChíMinh, …


Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng

Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng

Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sức mạnh, #tuổi trẻ, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sức mạnh, #tuổi trẻ, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #sức mạnh, #tuổi trẻ, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #sức mạnh, #tuổi trẻ, …


Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú

Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú

Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #chính trị, #giáo dục, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #chính trị, #giáo dục, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Ai làm cách mạng? – Nhân dân! Ai kháng chiến thắng lợi? – Toàn dân! Vậy thì bây

Ai làm cách mạng? – Nhân dân! Ai kháng chiến thắng lợi? – Toàn dân! Vậy thì bây

Ai làm cách mạng? - Nhân dân! Ai kháng chiến thắng lợi? - Toàn dân! Vậy thì bây giờ muốn có đủ nước, muốn điều hòa nước thì cũng phải toàn dân làm thủy lợi. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #chiến tranh, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #chiến tranh, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #chiến tranh, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: …


Chính chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy tôi, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản.

Chính chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy tôi, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản.

Chính chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy tôi, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản. - Hồ Chí Minh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #chính trị, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #chính trị, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #chính trị, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #chính trị, #yêu nước, #HồChíMinh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa